U S N E S E N ÍUsnesení z členské schůze konané dne 12. 03. 2023 v PDF


Usnesení z členské schůze konané dne 20. 03. 2022 v PDF


Zápis z členské schůze konané dne 20. 03. 2022 v PDFUsnesení výboru MO ČRS Horšovský Týn ke schválení návrhů rozpočtů na rok 2020 a 2021


Usnesení z členské schůze konané dne 17. 3. 2019 v PDFZápis z členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Horšovský Týn konané dne 17. 3. 2019 v Kině Horšovský Týn


Usnesení z VČS MO ČRS Horšovský Týn konané dne 18. března 2018 od 9.00 hodin v sále kina Horšovský Týn.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 67 členů (což je 46%) s hlasovacím právem (9 členů omluveno) z celkového počtu 146 dospělých členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech:

Členská schůze schvaluje:
a) zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně zprávy o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018,
b) zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha st.,
c) pověření výboru MO rozhodnout o delegátovi na územní konferenci.

Členská schůze bere na vědomí:
a) zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem,
b) vyhodnocení a ocenění vybraných členů MO:
Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdrželi Edita Korečková a Adam Prchal.

Členská schůze volí:
a) výbor MO ČRS ve složení – Hrach Václav st., Kadlec Petr, Kaufner Zdeněk, Narovec Patrik, Pavlík Pavel, Ing. Pek Stanislav, Bc. Praštil Ivan, Turner Pavel,
b) dozorčí komisi MO ve složení – Cihlář Pavel, Herian Jiří, Křivka Zdeněk.

Členská schůze ukládá:
a) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce a na internetových stránkách www.rybarihorsovskytyn.cz, prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem členům za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H. Týn v roce 2017.

Podpisy členů návrhové komise: ………………………………………………………
Kabourek M., Hrach V. st., Toman M. st

V Horšovském Týně 18. března 2018

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Horšovský Týn konané dne 18. 3. 2018 v Kině Horšovský Týn


Usnesení z VČS MO ČRS Horšovský Týn konané dne 12.března 2017
od 9 hodin v sále kina Horšovský Týn.

VČS za přítomnosti 63 členů MO, omluvených 14 členů (ze 141) schválila jednomyslně toto usnesení:

VČS schvaluje:

1. Volbu návrhové komise ve složení Miroslav Kabourek, Václav Hrach st. a Miroslav Toman st.
2. Volbu mandátové komise ve složení Ivan Praštil, Zdeněk Plachý a Stanislav Pek.
3. Zprávu předsedy MO Miroslava Kabourka včetně zprávy o hospodaření za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017.
4. Zprávu hlavního hospodáře Václava Hracha st.
5. Pověření výboru MO rozhodnout o delegátovi na územní konferenci.
6. Termín zahájení rybolovu na RMV „Zeták“ na rok 2017 od 30. dubna.

VČS bere na vědomí:

Zprávu dozorčí komise přednesenou Václavem Šobrem.

VČS blahopřeje oceněným členům MO.

VČS ukládá výboru MO zabývat se náměty a připomínkami přednesenými v diskusi.

Zapsal: Kabourek M.

Za návrhovou komisi:
Václav Hrach st.

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Horšovský Týn konané dne 12. 3. 2017 v Kině Horšovský Týn


Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn

konané dne 20.března 2016 v restauraci Šmolovna v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 77 členů (což je 51%) s hlasovacím právem (18 členů omluveno) z celkového počtu 151 dospělých členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :
a) zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2015 a návrh na schválení rozpočtu ve výboru organizace ve formě ztráty cca 100 tis za rok 2016
b) zprávu místopředsedy pro vnější vztahy ing. Ladislava Waltera, týkající se mládeže, majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2015
c) zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího
d) Úpravu podmínek k rybolovu na RMV, tyto nově schválené podmínky platí k dnešnímu datu konání VČS, jejich znění bude vyvěšeno ve vývěsce MO u OD Radbuza a na webových stránkách naší organizace.

Členská schůze bere na vědomí :
e) zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.
f) vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace

Na návrh vedoucího rybářského kroužku obdržel věcnou cenu za úspěšnou práci v kroužku Tomáš Vagner.

Medaili „Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“ uděluje Západočeský územní svaz
Panu Václavu Šobrovi a Ing. Ladislavu Walterovi

Čestný odznak ČRS II. stupně – stříbrný odznak za záslužnou a obětavou práci v rybářství uděluje Západočeský územní svaz panu Vlastimilu Hojdovi.

Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdržel pan Zdeněk Šíma.

Členská schůze zvolila :

Za delegáta na územní konferenci Plzeňského ÚS za MO ČRS H.Týn pana Miroslava Kabourka – předsedu MO

Členská schůze ukládá :
g) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce a na internetových stránkách www.rybarihorsovskytyn.cz, prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem členům za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2015

V Horšovském Týně 20.března 2016

Zapsal : L.Walter


Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn,
konané dne 29.března 2015 v restauraci Šmolovna v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 57 členů (což je 36%) s hlasovacím právem (15 členů omluveno) z celkového počtu 158 dospělých členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :

a) zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2014 a rozpočtu na rok 2015

b) zprávu místopředsedy pro vnější vztahy ing. Ladislava Waltera, týkající se mládeže, majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2014

c) zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího

Členská schůze bere na vědomí :

d) zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.

e) vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace

Na návrh vedoucího rybářského kroužku obdržel věcnou cenu za úspěšnou práci v kroužku Antonín Vítkovič.

Čestný odznak ČRS II.stupně – bronzový odznak za záslužnou a obětavou práci v rybářství uděluje Západočeský územní svaz panu Martinovi Zedníkovi.

Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdrželi pánové :
Václav Křivka
František Wagner

Členská schůze zvolila :

Delegáta na územní konferenci Plzeňského ÚS za MO ČRS H.Týn :
Zvolen pan Miroslav Kabourek

Členská schůze ukládá :

f) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce a na internetových stránkách www.rybarihorsovskytyn.cz, prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku
g) výboru připravit ekonomický rozbor rybolovu na RMV. Výsledky s návrhy řešení předloží cca 2 měsíce před příští VČS k diskusi, abychom mohli odsouhlasit další činnost na RMV – jak dál, za jakých podmínek.
h) výboru připravit žádost na město na zrušení hájení na Podhájí v prostoru kempu přes léto.

Členská schůze vyslovuje poděkování všem členům za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2014

V Horšovském Týně 29.března 2015 Zapsal : L.Walter

Obsah diskuse :

Starosta města H.Týn pan Václav Mothejzík - pozdravil přítomné členy MO. Poděkoval za pozvání – rybáři jsou jednou z největších org. v H.T. Řízení těchto spolků není jednoduché – ví co to obnáší. Připomněl možnost žádosti o příspěvek na činnost organizace a o granty na jednorázové akce – ohlídat si správné vyúčtování. Město poskytuje také příspěvky na akce konané v hotelu Šumava, věří, že to půjde i dále. Dotace jsou i závazek – nebezpečí vracení financí při chybách. Vidí, že naše org. také stárne, to je problém všech společenských org.
Walter – pozvánka na ryb.závody v neděli 26.dubna na revíru Zeťák. Začátek v 7,00 hod. presencí. Dále lov ryb od 7,30 do 9,30 hod. 9,30 – 10,00 přestávka, 10,00 – 12,00 druhé kolo lovu, 12,30 vyhlášení výsledků.
Dále dle pravidel rybolovu na RMV je 14 dní hájení a poté na Zeťáku může začít rybolov – tj.10.května – bude vyvěšeno na RMV, na internetu a ve vývěsce.
Šobr - kritika činnosti výboru – co dělají členové výboru ? Jsou tu pro rybáře, nebo pro sebe ? Nevhodné chování některých členů výboru při jednání.
Změny rybolovu na RMV – změnit hájení, změnit možnost rybolovu nových členů – ihned po přijetí a ne až další rok po vstupu do naší org. Nikde není řečeno, že pravidla se nemohou změnit, členové výboru si myslí, že pravidla zůstanou stejná po celé jejich volební období. Je nutné brát návrhy na změny rybolovu na RMV vážně a ne je ve výboru okamžitě zavrhovat a dohadovat se.
Rybolov stále na RMV – jsou tam kormoráni – takto by byli neustále rušeni a nelikvidovali by obsádku. Proto podává návrh na změny- od 1.1.2016 rybolov celoročně a ne až od května po závodech – hlavně kvůli kormoránům a volavkám – hlavní predátoři. Závody tam na jaře nepořádat, nebo na podzim jako na Podhájí.
Příspěvek na RMV – platit by měli jen ti, co tam chtějí chytat, ostatní by neměli být nuceni platit, když tam nechodí – když odmítnu nyní zaplatit na RMV, nedostanu povolenku vůbec na nic – nemám nárok, protože porušuji naše pravidla – a to i při přestupu do jiné org. – neplním podmínky.
Přijde-li nový člen, má moci chytat na RMV hned a ne až po roce – proč ??? Stejně 10 kaprů nechytne.
Zarybnění na RMV by vycházelo z počtu prodaných povolenek na RMV. MO by obsádku dorovnávala ze společného hospodaření, aby tam bylo dost ryb pro ty, co si to zaplatí. Jiné org. se snaží své RMV dobře zarybňovat, jen my ne !!! Kdyby se tam dávalo dost ryb, motivovalo by to všechny členy si povolenku kupovat – takhle je to spíše odrazuje, kdo zaplatí dostane razítko na povolenku, kdo neplatí, nemá razítko a bude se to na Zeťáku kontrolovat, zda tam chytají jen ti co mají zaplaceno.
Nejde, aby hospodář řekl, že nechce doplácet na RMV.
Walter – Chceme vůbec RMV, nebo ne ? Udělat změny rybolovu ? To vůbec není problém, můžeme je dělat stále znovu a znovu, ale pak se v tom nikdo nevyzná.
Hrach st. – změny na RMV jsou možné, proč ne. Vysazuje se tam tak, jako všude jinde. Chytání celý rok, část členů ne – otázka kdo to takto chce.
Otázka kormoránů – kdo z vás tam chodí plašit kormorány , aby nedělali škody? Jsou i na ostatních rybnících a dělají škody všude. Ano, kdo chce chytat na RMV, ať si to zaplatí, ale není možné to dorovnávat ze společného těch, kteří si povolenku na RMV nekoupí – to si musí zaplatit, ti co tam chytat chtějí.
Otázka ponechání, nebo zrušení RMV – diskuse k tomuto. Dále kontroly na RMV – není možné tam mít jiná pravidla, než jsou na běžných svazových revírech a chtít je pod sankcemi dodržovat všechny členy.
Kabourek - Změny na RMV jsou stále k horšímu – je pro vás 200,-Kč na RMV moc ? Není problém koupit na RMV ryby za 100 000,-Kč. Bude-li tam pak prodáno 50 povolenek, dáte za ní 1000,-Kč ? Podívejte se na MO Domažlice – členové zde už léta platí příspěvek na investice do majetku a jde to.
Toman – Ať platí na RMV pravidla dle ryb.řádu, ti kteří si tu povolenku koupí, ať tam chytají a nerozšiřujeme tady demagogie.
Ublová – Hádáme se o rybolovu na RMV každý rok – možná je čas ho zrušit!!!
Šobr – P.Ublová si povolenku nebere vůbec, je to její věc. Na RMV nechodí staří lidé – proč ?
Ublová – To, že si neberu povolenku a nechodím na RMV je moje věc. Bylo by lepší ho zrušit.
Šobr – Do RMV by měli by měli mluvit ti, co si kupují povolenku. Neuděláme zarybňovací plán dle potřeby – ať je dále RMV jen pro ty, kteří ho chtějí a zaplatí si to. Organizace navíc do RMV nic nedává.
Toman – Budeme hlasovat o 200,-Kč na RMV.
Walter – Připravíme změny v rybolovu na RMV dle vašich návrhů ve výboru a poté je předložíme příští VČS k odhlasování (2016).
Hrach – přednesu přehled o chytání velkých ryb našimi členy na jednotlivých revírech.
Herian – je dobře, že jste změnili banku a už neplatíme zbytečně poplatky.
Poznámka k ryb.plesu – udělejte ho příště už začátkem února a sežeňte jinou hudbu. Třeba zase Union z Heř.Huti.
Toman – Na výboru jsem navrhl, že ples uděláme v H.Týně, přesto se to udělalo v Semněvicích.
Vlček – Podhájí – pokusit se změnit úpravu zákazu rybolovu v prostoru kempu – zrušit zde tento zákaz – stejně tam kemp nefunguje.
Hrach – To je pravda, ale proč nechceme nechat místo, kde se nesmí chytat a kde má ryba klid ? Stejně většina našich členů na Podhájí chytat nechodí, jsou to většinou cizí. Změnu v kempu by řešilo město – přístup k vodě je nyní zachován, ale je to majetek města, je možné ho požádat o úpravu.
Kaufner – Bylo by to dobré to zrušit, vedle kempu v lesíku je vždy plno cizích a my už se tam nedostaneme.
Walter – můžeme připravit žádost na město o změnu podmínek rybolovu na jejich majetku.
Vlček – rozumíme si, že myslíme prostor v kempu a nikde jinde.
Urbánek – Proč si nevytíráme ryby sami ? Proč je kupujeme, když máme strouhy na Obalovně ?
Hrach – Na Obalovně se nedá vytírat, jsou zde problémy s kvalitou vody, nedaří se nám zde odchov ani embryonů – všechny zmizí a není tam nakonec nic. Problémy s odchovem štiček – musíme přijít jak na to a vylepšit to. Ale je to i organizační problém – nejsou lidi pro práci na strouhách, krmení atd. Když je tam máme jezdí tam stejně jen Hrach st. A Hrach ml.
Ale je možné dělat štičky doma v kádi, ale musí se najít lidi, kteří by o to měli zájem to zkusit – přikrmovat živým planktonem do velikosti 5to cm a pak vysadit. Bude mít o tento typ odchovu zájem ?
Wagner – Problémy s volavkami na Obalovně – vyberou všechny ryby hned, jak je tam dáme.
Kaufner – Chodí rybářská stráž na Podhájí , Zatím jsem je tam nikdy neviděl, rybáři tam chytají přes noc, odváží ryby autem od vody, zaváží si člunem nástrahy. Je třeba zvýšit dozor na tomto revíru.
Šobr – Měla by tam chodit naše rybářská profesionální stráž, ale také jsme je tam zatím neviděli, je třeba toto řešit s územním svazem.
Hrach – Se stráží je obecně problém. Naše stráž na ryby nechodí a těžko tam bude jezdit extra na kontroly. Ale je možné, aby se noví zájemci o stráž přihlásili, pokud o to mají zájem, proškolí se a ustanovíme nové členy.Ale naše stráž nemá moc pravomocí a tak to opravdu není lehké – z hlediska konfliktů s rybáři a podobně – pokud někdo odnáší ryby od vody a není to rybář, nemáme možnost mu kontrolovat auta a tašky. Na Podhájí se chytá od roku 1975 a problémy tohoto rázu jsou zde s rybáři už od začátku – víme o tom. Ale jsme bezmocní.
Šobr – rybáři, máte s sebou u vody telefon ? Když je problém, nebo vidím přestupek, zvednu telefon a volám policii na 158. Policie přijede a přestupek vyřeší ve své pravomoci. Už se to takto v minulosti stalo. Zavolat je může kdokoli z vás, když vidí přestupky rybářů.
Magrot – žádá o řešení zamezení přístupu k řece v H.Týně před mostem pod bytovkou. Je zde cedule se zákazem vstupu, že to je soukromý pozemek a rybáři mají znemožněn přístup k lovu u řeky v těchto místech. Také jsou zde překážky, abychom se tam nedostali (kanoe převrácená v přístupové cestě).


Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn,
konané dne 9.března 2014 v kinosále v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 64 členů (což je 43%) s hlasovacím právem (14 členů omluveno) z celkového počtu 148 dospělých členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :

a) zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2013 a rozpočtu na rok 2014

b) zprávu místopředsedy pro vnější vztahy ing. Ladislava Waltera, týkající se mládeže, majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2013

c) zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího

Členská schůze bere na vědomí :

d) zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.

e) vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace

Na návrh vedoucího rybářského kroužku obdržel věcnou cenu a bronzový odznak za úspěšnou práci v kroužku Lukáš Šíma.

Na návrh územního svazu obdržel věcnou cenu a stříbrný odznak za úspěšnou reprezentaci naší organizace a územního svazu Plzeň na krajském a národním kole Vladimír Zajíc.

Čestný odznak ČRS III.stupně – bronzový odznak za záslužnou a obětavou práci v rybářství uděluje Západočeský územní svaz panu Ivanu Praštilovi.

Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdrželi pánové :
Karel Seidl
Zdeněk Šíma
Stanislav Šváb
Jan Žáček

Členská schůze volí :

Výbor MO ČRS Horšovský Týn v tomto složení :
Miroslav Kabourek
Ing.Ladislav Walter
Jiří Eger
Bc.Ivan Praštil
Václav Hrach st.
Václav Hrach ml.
Martin Zedník
Pavel Pavlík
Miroslav Toman
Vlastimil Hojda
Miroslava Svojanovská

Dozorčí komisi v tomto složení :
Václav Šobr
Ing. Stanislav Pek
Zdeněk Křivka
Jaroslav Prošek
Václav Křivka

Delegáta na územní konferenci Plzeňského ÚS za MO ČRS H.Týn :
Zvolen pan Miroslav Kabourek

Členská schůze ukládá :
f) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce a na internetových stránkách www.rybarihorsovskytyn.cz, prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem členům za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2013

V Horšovském Týně 9.března 2014
Zapsal : L.Walter

Obsah diskuse :

Starosta města H.Týn Ing. Josef Holeček - pozdravil přítomné členy MO. Zdůraznil dobrou činnost organizace v péči o mládež, pořádání plesu, brigádách apod. Připomněl možnost žádosti o příspěvek na činnost organizace a o granty na jednorázové akce.
L.Walter – připomenul uspořádané společenské setkání se členy, kteří pro organizaci v roce 2013 nadstandardně pracovali, upozornil na snahy o zvýšení lovné míry u štiky na 60 cm a co z toho plyne, informoval o změně při přijímání nových členů – není nutné skládat zkoušky k získání státního lístku – naše MO bude zkoušky pořádat i nadále, pozval přítomné na ples, který se uskuteční 22.března
V.Hrach st. – připomenul zásady pro zapisování úlovků do úlovkového lístku, dále nové zásady při předávání povolenek k řešení přestupků – na ÚS z důvodu jednotného postupu ke všem hříšníkům
V.Šobr – doplnění zásad při zápisu úlovků – při ponechání si ulovené ryby a předání tohoto úlovku další osobě nutno zapsat nový řádek s datumem jako při přerušení rybolovu
F.Wagner – návrh na zvýšení míry u lína na 30 cm – je to možné ?
L.Walter – je možné toto navrhnout naším delegátem na územní konferenci
M.Toman – tato možnost se nejprve musí odsouhlasit schůzí (následné hlasování nedoporučilo delegátovi na územní konferenci předkládat tento návrh)
V.Hrach st. – zvyšování míry u lína není rozumné, takto je jich málo a jde o atraktivní rybu, máme zde mnoho predátorů – volavky, kormoráni, vydry, nakonec i bobr stavěním hrází napomáhá ostatním predátorům v likvidaci obsádky – takto nechováme ryby pro rybáře, ale pro predátory, uvažuje se o zavedení míry např. u okouna, také zvýšení míry na Zpč.územním svazu od 1.1.2014 nic nepřinese.


Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn,
konané dne 17.března 2013 v kinosále v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 65 členů (což je 42%) s hlasovacím právem (18 členů omluveno) z celkového počtu 153 členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :
a) zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2012 a rozpočtu na rok 2013
b) zprávu místopředsedy pro vnější vztahy ing. Ladislava Waltera, týkající se mládeže, majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2012
c) zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího
d) úpravu pravidel pro plnění členských povinností v oblasti brigád od roku 2013 takto :
-  do 65 let věku musí odpracovat každý člen 10 brigádnických hod. za kalendářní rok, nebo si je může zaplatit (1 hod. = 100,-Kč), mládež 15-18 let má povinnost 5 hod, ženy, ZTP, ZTPP a členové nad 70 let 0,-hod.
-  dosažením věku 65 let v kalendářním roce u rybářů, kteří jsou u naší MO dlouholetými členy, se brigádnické hodiny sníží na polovinu, tj. 5 brig. hod., nebo si je může zaplatit (1 hod. = 100,-Kč).
- O dlouholetém členovi MO rozhodne výbor MO.
e) úpravu „Zásad pro rybolov na RMV „Zeťák“ od 17.3.2013 takto :
Rybolov na revíru č. 431 108 Radbuza 6 A/R - „RMV Zeťák“ se řídí platným rybářským řádem, vyjma níže uvedených ustanovení:
1) Hájení od 1. 1. příslušného roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru (zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimního vysazení ryb zajistí výbor místní organizace v informační skříňce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informační tabuli na hrázi revíru „RMV Zeťák“.
2) Platba za rybolov na RMV je vybírána od členů MO Horšovský Týn současně s platbou za vydanou povolenku.
3) V jednom dni si lovící rybář může přisvojit nejvýše 1 kus z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.
4) Po přisvojení 1 kusu ryby kapra, amura, štiky, candáta nebo sumce dochází k ukončení rybolovu na RMV. Ostatní ryby, které byly chycené před ponecháním shora uvedených ryb, je možné si ponechat.
5) Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.
6) Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy ČRS, MO Horšovský Týn. Přestupek na RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.

Členská schůze bere na vědomí :

f) zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.
g) vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace
     Na návrh vedoucího rybářského kroužku obdržela věcnou cenu za úspěšnou práci v kroužku Tereza Antonyová.
     Medaili „Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“ propůjčuje rada ČRS na návrh MO H.Týn panu Jiřímu Egerovi a panu Miroslavu Tomanovi.
     Čestný odznak ČRS I.stupně – zlatý odznak za záslužnou a obětavou práci v rybářství propůjčuje rada ČRS panu Josefu Úblovi.
     Čestný odznak ČRS II.stupně – stříbrný odznak za záslužnou a obětavou práci v rybářství uděluje Západočeský územní svaz panu Petru Maštalířovi.
     Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdrží pánové: Vlastimil Hojda, Jaroslav Prošek ml., Jindřich Neudecker a Václav Křivka

Členská schůze ukládá :

h) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce a na internetových stránkách www.rybarihorsovskytyn.cz, prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2012

V Horšovském Týně 17.března 2013

Zapsal : L.Walter

Diskuse :


Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn, konané dne 25.března 2012 v kinosále v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 54- členů (což je 32 %) s hlasovacím právem (13 členů omluveno) z celkového počtu 171 členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :

a) zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2011 a rozpočtu na rok 2012

b) zprávu místopředsedy ing. Ladislava Waltera, týkající se mládeže,majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2011

c) zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího

d) úpravu způsobu lovu na RMV „Zeťák“ od 25.3.2012 v bodu 1) takto: Hájení od 1.1 roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů , (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru. (Zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimním vysazení ryb zajistí výbor organizace na vývěsce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informačních tabulích na revíru „Zeťák“.

Členská schůze bere na vědomí :

e) zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.

f) vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace

Členská schůze ukládá :

h) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2011

V Horšovském Týně 25.března 2012
Zapsal : L.Walter


Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn,
konané dne 20. března 2011 v kinosále v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 71 členů (což je 38,8%) s hlasovacím právem (15 členů omluveno) z celkového počtu 183 členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :
a)zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2010 a rozpočtu na rok 2011
b)zprávu místopředsedy ing. Ladislava Waltera, týkající se mládeže,majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2010
c)zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího
d)úpravu v systému brigádnické činnosti takto : Od roku 2011 platí systém 1000 Kč za každou vydanou povolenku. Tuto částku je možné buď celou, nebo část odpracovat, nebo zaplatit, kdy ekvivalent 1 hodiny je 100,-Kč (roční brig.povinnost je nadále 10 hod.)
e)v případě stavebních úprav rybníka na RMV Valdorf Zeťák po část, nebo celou sezonu, se zaplacená částka 200,-Kč jako příplatek k povolence k rybolovu na RMV členům nevrací a bude použita k úhradě nákladů na stavební práce na tomto revíru.

Členská schůze bere na vědomí :
f)zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.
g)vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší orga nizace

Členská schůze ukládá :
h) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2010

V Horšovském Týně 20. března 2011

Zapsal : L.Walter


Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn,
konané dne 14. března 2010 v kinosále v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 93 členů (což je 52,54 %) s hlasovacím právem (14 členů omluveno) z celkového počtu 177 členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :
a)zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2009 a rozpočtu na rok 2010
b)zprávu místopředsedy ing. Ladislava Waltera, týkající se majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2009
c)zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího
d)výsledky voleb do výboru organizace a do revizní komise
Do výboru byli dnešní výroční schůzí zvoleni tito členové :
Miroslav Kabourek
Ing, Ladislav Walter
Václav Hrach starší
Václav Hrach mladší
Jiří Eger
Martin Zedník
Václav Ubl
Pavel Pavlík
Věra Hojdová
Miroslav Toman
Ivan Praštil
Do revizní komise byli zvoleni tito členové :
Václav Šobr¨
Ing. Stanislav Pech
Zdeněk Křivka
Jaroslav Prošek
Karel Seidl.
Na první schůzi nově zvoleného výboru, která se koná dnes 14.března 2010 bezprostředně po ukončení výroční schůze bude členy výboru zvolen z jejich středu předseda organizace a zvoleny další funkce

e) Úpravu schválené brigádnické povinnosti pro mládež od 15-18 let v objemu 5 hod/rok počínaje 1.lednem 2011.

Členská schůze bere na vědomí :

e)zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.
f)vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace

Členská schůze navrhuje :
g)jako delegáta na územní konferenci, který bude zastupovat naši organizaci pana Miroslava Kabourka
h)jako kandidáta do republikového sněmu za naši organizaci pana Miroslava Kabourka

Členská schůze ukládá :
h) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2009.

V Horšovském Týně 14.března 2010

Zapsal : L.Walter


Zápis z první schůze nově zvoleného výboru ze dne 14.března 2010 :

- Předsedou na nové čtyřleté období se opětovně stal jednomyslným hlasováním pan Miroslav Kabourek.
- Dále byly ustanoveny tyto další funkce :
Ing, Ladislav Walter - místopředseda pro majetkové a vnější vztahy
Václav Hrach starší - hlavní hospodář
Václav Hrach mladší - druhý hospodář
Jiří Eger - místopředseda pro vnitřní vztahy
Martin Zedník - brigádnický referent
Václav Ubl - rybniční hospodář
Pavel Pavlík - rybniční hospodář
Věra Hojdová - pokladní
Miroslav Toman - údržba majetku
Ivan Praštil - jednatel

- Další podrobnosti a předání funkcí tam, kde došlo ke změně, proběhne na příští schůzi výboru 6.dubna

Obsah diskuse z Výroční členské schůze konané dne 14.března 2010 :

Šobr – není jasné ze zprávy hospodáře, zda při označování zařízení pro uchovávání ryb se myslí jakékoli zařízení – tedy i např. vědro?
Hrach – ano , myslí se všechna zařízení , i vědro s mrtvými rybičkami
Starosta ing. J.Holeček – jste jedna z největších spol.organizací ve městě, akce které město koná a týkají se i rybářů : odbahnění řeky, odlehčovací kanalizace na sídlišti svedená u rybníka Nová Ves, činnost sběrného dvora – odpady tam a ne u vody, na Peřině bude zprovozněna kompostárna, odpad nebude u řeky, k plánu odbahnění nám přeje úspěch, kladné hodnocení plesu – zviditelnění naší organizace, poděkování za naší činnost.
Delegát ÚS Plzeň pan Jan Pecha – pochval organizaci za perfektně připravenou schůzi a velikou účast (jinde je méně jak 25 % účast), dle příspěvků je vidět, ýe organizace pracuje kvalitně
Hrach – závody na RMV budou,
Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn, konané dne 25.října 2009 v kinosále v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 82 členů s hlasovacím právem (13členů omluveno) z celkového počtu 185 členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :
a)Změny v systému plateb za brigádnickou činnost od 1.1.2010 v souladu s metodickým pokynem ÚS Plzeň a statutem společného hospodaření a výkonu rybářského práva takto :
- Nový systém navazuje na systém brigád uplatňovaný do konce roku 2009, tzn. Včetně již odpracovaných 10 hodin a více, či zaplacení částky 150,-Kč za každou neodpracovanou hodinu do 31.12.2009
- Od 1.1.2010 platí systém 500,-Kč za každou vydanou povolenku. Tuto částku je možné buď celou, nebo část odpracovat, nebo zaplatit, kdy ekvivalent 1 hodiny je 50,-Kč (roční brigádnická povinnost je nadále 10 hod.)
- Brigády se budou fyzicky plnit tak jako dosud – prací pro organizaci, nebo po dohodě s výborem organizace naturálním plněním.
- Děti a mládež do 18-ti let, ženy, držitelé ZTP, ZTPP a členové nad 70 let 500,-Kč ke splnění brigád ani brigády plnit nemusí. Je doporučeno mládeži 15-18 let odpracovat 5 hod pro organizaci.Ženy pracují dobrovolně.
- Pokud člen, který je povinen odpracovat 10 hod, je nemůže z nějakého důvodu odpracovat a z finančních důvodů nemůže ani zaplatit, podá žádost k výboru organizace k individuálnímu posouzení žádosti, aby 500,- zaplatila organizace. V případě odpracování více jak 10 hodin se souhlasem výboru organizace bude se členem řešena kompenzace adekvátní částky – tedy 50,- /hod. – dohoda o provedení práce, věcný dar, úhrada části, nebo celé povolenky.
- Členové výboru jsou od platby 500,-Kč osvobozeni z důvodu soustavné, ale těžko měřitelné práce, Výbor organizace dále individuálně rozhodne o způsobu kompenzace další práce členů ve výboru jako funkcionářské odměny.

b)úpravu pravidel rybolovu na RMV v bodě 4.
Nově od 26.10. (tedy druhý den od konání schůze)zní bod 4. takto :
V jednom dni je možné si ponechat pouze 1 vyjmenovanou rybu.
(Dle bližších podmínek k rybolovu jsou vyjmenované ryby kapr, štika, candát a sumec)

Členská schůze bere na vědomí :
c)informaci předsedy organizace pana Miroslava Kabourka k nastávajícím volbám pro volební období 2010-2014
d)Informaci o záměrech organizace týkajících se odbahnění nádrží na Valdorfu.

Členská schůze ukládá :
e)výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku
f)výboru připravit volby do orgánů organizace pro období 2010-2014 na příští výroční členské schůzi

Členská schůze vyslovuje poděkování všem, kteří se této schůze zúčastnili a přispěli svou disciplinovaností ke schválení nového systému plnění brigádnických povinností k 1.1.2010.

V Horšovském Týně 25.října 2009

Zapsal : L.Walter

Obsah diskuse : dotazy k systému brigád ohledně pracovních povinností a placení, dále k počtu odpracovaných hodin – vše zodpovězeno viz. změny výše
Bude se platit na RMV poplatek i když se bude odbahňovat ? – V případě odbahňování v průběhu sezony se poplatek vracet nebude, pokud bude „Zeťák“ prázdný již v době placení povolenek, nebude se poplatek za RMV na tento rok vybírat.

Pravidla pro rybolov na RMV od 26.10.2009 :

1)Rybolov umožněn v období od druhého dne po pořádání rybářských závodů do konce roku , tzn.hájení v období od 1.1.roku do pořádání závodů na RMV
2)Rybolov na 2 pruty
3)Platba za rybolov na RMV je vybírána od všech členů MO H.Týn současně s platbou za povolenku (územní, celosvazovou)
4)V jednom dni je možné si ponechat pouze 1 vyjmenovanou rybu (kapr, štika, candát, sumec)
5)Po ponechání si vyjmenované ryby – kapra je možné pokračovat v rybolovu (lov jiných než vyjmenovaných ryb)
6)Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks vyjmenovaných ryb
7)Zápis o ulovených rybách ani ulovené ryby se nepředkládají ke kontrole jinému přítomnému rybáři
8)Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy MO ČRS H.Týn. Přestupek na tomto RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.

Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn, konané dne 22.března 2009 v kinosále v H.Týně.
Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 99 členů s hlasovacím právem (21 členů omluveno) z celkového počtu 182 členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :
a)zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka přednesené místopředsedou L.Walterem, účetní uzávěrku za rok 2008 a rozpočet na rok 2009
b)zprávu místopředsedy ing. Ladislava Waltera, týkající se majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2008
c)zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího
d)variantu při jednání předsedy MO ČRS H.Týn jako delegáta na územní konferenci k hlasování o návrhu „řešení brigádnické činnosti a náhrad v ÚS Plzeňském“ – odmítnutí návrhu ÚS Plzeň a zachování dosavadního systému s prioritní možností odpracování bigád a alternativní možností zaplacení 150,-Kč za neodpracovanou hodinu v naší organizaci
e)způsob lovu na RMV a to takto :
1)Rybolov umožněn v období od druhého dne po pořádání rybářských závodů do konce roku , tzn.hájení v období od 1.1.roku do pořádání závodů na RMV
2)Rybolov na 2 pruty
3)Platba za rybolov na RMV je vybírána od všech členů MO H.Týn současně s platbou za povolenku (územní, celosvazovou)
4)V jednom dni je možné si ponechat pouze 1 vyjmenovanou rybu (kapr)
5)Po ponechání si vyjmenované ryby – kapra je možné pokračovat v rybolovu (lov jiných než vyjmenovaných ryb)
6)Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks vyjmenovaných ryb
7)Zápis o ulovených rybách ani ulovené ryby se nepředkládají ke kontrole jinému přítomnému rybáři
8)Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy MO ČRS H.Týn. Přestupek na tomto RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.

Členská schůze bere na vědomí :
f)zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.
g)vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace
h) příspěvky hostů - z ÚS Plzeň pana Martina Bílého a pana starosty H.Týna Ing. Josefa Holečka

Členská schůze navrhuje :
g) jako delegáta na územní konferenci, který bude zastupovat naši organizaci, předsedu MO pana Miroslava Kabourka

Členská schůze ukládá :
h)výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku
i)na nejbližší výborové schůzi se zabývat problematikou „brigádnické činnosti a náhrad“ a pověřit delegáta  možnými alternativními návrhy

Členská schůze vyslovuje poděkování všem za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2008.

V Horšovském Týně 22.března 2009

Zapsal : L.Walter


Obsah diskuse z Výroční členské schůze konané dne 22.března 2009 :

Bílý : Informace o počtech rybářů, ulovených ryb v ÚS Plzeň
Osvětlení návrhu platby za brigády – 600,-Kč/člena, MO H.Týn by zpátky dostala cca 116 000,-Kč,
Změny na pstruhových revírech od r.2009 – docházka 7x v týdnu. Lov na mrtvou rybičku na vybraných revírech
24 hodinový rybolov – jinde ano na ÚS Plzeň ne, tyto výjimky povoluje státní správa – krajský úřad, lov ryb po ledem – legálně také nelze, KÚ v některých krajích udělily výjimky, změny u míry ryb jen na povolení při ohrožení obsádky,
ÚS chce zřídit profesionální stráž – potřeba cca 1 300 000,-Kč/rok – bude hrazeno z povolenek – 4 členové na územé ÚS Plzeň, celkem je 700 dobrovolných přísežných stráží
Návrh na vložení RMV do splečného hospodaření – ÚS pak zaplatí 900 kaprů z peněz ÚS, otázka je kolik lidí z jiných org. by tam chodilo
Problémy s predátory – volavky, kormoráni, vydry, norci – ochrana státem, likvidují obsádky za naše peníze, ochrana trvá, profesionální rybáři dostávají za újmu způsobenou predátory náhrady od státu – ČRS nikoli – ryby ve vodách nejsou po vysazení dle zákona ničí
Pochvala organizaci v H.T. za využívání dotací a nákupy pozemků pod rybníky a rybochovnými zařízeními, nájemné je do budoucna riskantní
Starosta - Holeček : Dobře, že se udělaly internetové stránky ve spolupráci s městem, město má také vážné spory s Státním ústavem památkové péče
Klauber : Dotaz – jak se budou přerozdělovat peníze za brigády je zde určité rizikokorupčního jednání –je nutné to dostatečně ošetřit, pro výbory organizací to nebude jednoduché pracovat s tolika penězi
Bílý : Peníze budou v každé fázi dokladovatelné, práci s tím výbor mít větší nebude, dojde ke zlepšení stavu v otázkách brigád
Kabourková : Ale daně se odvádět budou muset stejně, takže tento systém není úplně dokonalý
Šobr : Proč se změna nedělá jen v Plzeňské organizaci, proč jsou do toho tahány všechny organizace v ÚS, s jeněmi si nevíte rady a ostatní to odnesou, místo aby jste se snažli jim pomoci
Bílý : Členem je každý zpravidla v místě bydliště (stanovy), ovšem takto to v praxi neplatí, nelze stanovy takto striktně měnit, a vůbec změnit tento stav je problém. Asi by šlo zrušit brigády bez náhrady – ale to je také špatně, protože organizace jako je vaše by na to doplatily
Tomandl : Je možné změnit doby zákazu lovu na Podhájí na pláži? Nebo to alespoň posunout ? Stejně se tam nikdo nechodí poslední dobou koupat a tak by to nikomu nevadilo
Hrach : Podhájí není náš rybník, takže si těžko můžeme vymýšlet co tam chceme a co ne, také se nám může stát, že dopadneme hůř, než to je,
Walter : Tuto otázku projenáme s městem H.T.jako vlastníkem a dáme informaci jak vše dopadlo
Herzer : Asi není dobře, že zpracování úlovkových lístků dělá externí firma, protože dosud nejsou výsledky a kdyby Hrach nevytáhl informace z lístků předtím, než je odevzdal, tak se na schůzi k této věci nic nedozvíme
Bílý : My také z Prahy ještě nic nemáme, chceme, aby byly zkráceny termíny na zpracování a dodání, ale není to jen o nás a zatím se nám to nepovedlo. Uvědomujeme si, že takhle to je dlouho
Tomandl : Myslím si, že město dává na mladé rybáře málo peněz, za ty výsledky, co tu slyšíme, že mladí dokázali až na republice to je málo. Jinam dávají hromadu peněz a nic z toho pořádně není a tady jsou výsledky a peněz málo – škoda, že už odešel pan starosta, protože to má slyšet hlavně on.
Walter : Každoročně žádáme město o podporu. Vždy dostaneme, někdy víc, někdy méně. Do odůvodnění pro finance na tento rok uvedeme výborné výsledky dětí na závodech. Snad to pomůže.
Dále padaly dotazy a připomínky v rámci hlasování o způsobu lovu na RMV. Nebyla vybrána žádná ze 4 předložených variant. Ale byla vybrána kombinovaná varianta velmi podobná původním pravidlům na Zeťáku se změnou v lovu na 2 pruty, neukazování ulovených ryb dalšímu rybáři (připomínka Tomandl) a možnost lovu i po ponechání si vyjmenované ryby - kapra.

Za výbor MO a jako řídící schůze chci poděkovat všem přítomným na VČS za disciplinovanost a konstruktivní návrhy, které vedly ke společnému řešení v otázkách postoje ke způsobu hlasování na konferenci k brigádám a způsobu lovu na RMV.

Zapsal Ing. L.Walter
Usnesení z členské schůze MO ČRS Horšovský Týn, konané dne 16.března 2008 v kinosále v H.Týně.

Členové MO ČRS Horšovský Týn přítomni na členské schůzi v počtu 92 členů s hlasovacím právem (9 členů omluveno) z celkového počtu 197 členů, se po přednesení všech návrhů, zpráv a diskusi usnesli na těchto bodech :

Členská schůze schvaluje :
a)zprávu předsedy pana Miroslava Kabourka, včetně účetní uzávěrky za rok 2007 a rozpočtu na rok 2008
b)zprávu místopředsedy ing. Ladislava Waltera, týkající se majetkových záležitostí a spolkové činnosti za rok 2007
c)zprávu hlavního hospodáře pana Václava Hracha staršího
d)vybraný návrh pracovní účasti členů MO ČRS (ponechání dosavadní úpravy pracovní účasti členů ve Stanovách ČRS – varianta 1.) a vybraný návrh kárného řízení (ponechání dosavadního modelu- varianta 4.), které zvolený delegát přednese na územní konferenci jako návrh MO ČRS Horšovský Týn

Členská schůze bere na vědomí :
e)zprávu dozorčí komise přednesenou jejím předsedou panem Václavem Šobrem.
f)vyhodnocení a ocenění vybraných členů a mládeže naší organizace

Členská schůze navrhuje :
g) jako delegáta na územní konferenci, který bude zastupovat naši organizaci, předsedu MO pana Miroslava Kabourka

Členská schůze ukládá :
h) výboru organizace zabývat se náměty a připomínkami vzešlými z diskusních příspěvků a přijmout k nim odpovídající řešení – výsledky dávat na vědomí v naší vývěsní skříňce prostřednictvím zápisů z výborových schůzí během roku

Členská schůze vyslovuje poděkování všem za vykonanou práci ve prospěch MO ČRS H.Týn v roce 2007.

V Horšovském Týně 16.března 2008
Zapsal : L.Walter

Obsah diskuse z Výroční členské schůze konané dne 16.března 2008

Starosta H.Týna ing. Josef Holeček – reagoval na zprávu místopředsedy ing. Waltera, v které byla popsaná složitá jednání s NPÚ. Město má podobné zkušenosti a proto město navrhuje společný postup a vzájemnou pomoc při jednání s NPÚ.
MVDr. Zdeněk Tomandl – připomínky k hlasování o variantách způsobu pracovní účasti členů a kárné řízení – vyřešeno samotným hlasováním.
- dotaz, zda je možné, aby naše organizace měla buď vlastní internetové stránky, nebo své stránky na informačním serveru města Horšovský Týn, kde by členové znalí internetu mohli zjistit novinky týkající se organizace.
Starosta H.Týna ing. Josef Holeček – navrhl možnost spolupráce při zřízení stránek na internetu pod stránkami města.
Václav Hrach – informoval členy organizace s vývojem počtu členů, za důvod snížení počtu členů uvedl nesplnění členských povinností ze strany těchto členů – tito členové poté odchází Plzeňské organizace, kde mají např. měkčí pravidla pro splnění brigádnických povinností.